REGULAMIN Z KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI VIAMEDICA.PTQV.NET

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Systemu Rezerwacji viamedica.ptqv.net

I. DEFINICJE

Warunki rezerwacji

Dokument mający na celu określenie warunków realizacji usług, których oferta znajduje się na stronach systemu rezerwacyjnego viamedica.ptqv.net. Warunki rezerwacji są jednocześnie umową zawartą pomiędzy Operatorem i Rezerwującym.

Formularz

Dokument o charakterze standardowym, w wersji elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji lub anulowania rezerwacji miejsca noclegowego lub innej usługi turystycznej dostępnej w serwisie viamedica.ptqv.net.

Rezerwujący

Osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, dokonująca rezerwacji.

Klient

Osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, korzystająca z zarezerwowanej usługi.

Operator

Polish Travel Quo Vadis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PTQV), z siedzibą w Warszawie, ul. Ptasia 2.

Rezerwacja Hoteli: tel. (+48 22) 322 85 00

Bilety Lotnicze: tel. (+48 22) 322 85 95

Pomoc i interwencje 24h/dobę: (+48) 693 693 008

Biuro Zarządu: tel. (+48 22) 322 85 85

Dział Marketingu: tel. (+48 22) 322 85 81

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000148731 NIP 526-021-13-86 Kapitał zakładowy 252.000 zł opłacony gotówką. Agent IATA nr: 63-2 1003 3

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych z dnia 22.02.2000 r, numer rejestrowy 1701-14.

Voucher

Dokument, który potwierdza zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych zawartych w systemie viamedica.ptqv.net zgodnie ze złożonym i potwierdzonym zamówieniem oraz zaakceptowanymi przez Rezerwującego warunkami rezerwacji.

II. REZERWACJA

 1. Rezerwacji w serwisie viamedica.ptqv.net dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwującego wybraną usługę.
 2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.
 3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój/apartament za 1 noc, obejmują koszt śniadań i podatek VAT. Jeśli jakaś oferta nie obejmuje śniadania lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji.
 4. Wszelkie opłaty urzędowe (opłata klimatyczna, miejska itp.) powinny być uregulowane przez Klienta bezpośrednio w hotelu.
 5. Za usługi, nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, płatna telewizja, parking czy mini bar w hotelu), należność musi zostać uregulowana przez Klienta bezpośrednio w hotelu.
 6. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Ceny przedstawiane w EURO i USD przeliczane są po kursie dnia. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z rozbieżności kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej Rezerwującego lub banku Rezerwującego.
 7. Dla rezerwacji dokonanych w systemie Operator nie gwarantuje przyznawania przez Hotele punktów i zniżek w jakichkolwiek programach lojalnościowych oferowanych bezpośrednio przez Hotele.
 8. Rezerwujący dokonując rezerwacji w imieniu innych osób (Klientów) przejmuje odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez te osoby.

III. FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Cena

 1. Cena potwierdzona w formularzu rezerwacyjnym i voucherze jest ostateczna i nie podlega zmianie z zastrzeżeniem pkt.2.
 2. Cena może ulec zmianie w przypadku udokumentowanego wpływu podwyższenia ceny jednej z następujących okoliczności: opłat urzędowych, podatków lub wzrostu kursów walut. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia pobytu cena nie może być podwyższona.
 3. Rezerwujący jest zobowiązany do wpłaty 100% zaliczki w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy (potwierdzenia rezerwacji) nie później jednak niż:
  1. na 2 dni robocze przed dniem, w którym Klient zamierza rozpocząć korzystanie z zarezerwowanej usługi - w przypadku zapłaty kartą kredytową;
  2. na 3 dni robocze przed dniem, w którym Klient zamierza rozpocząć korzystanie z zarezerwowanej usługi - w przypadku zapłaty przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

Karta kredytowa

 1. W przypadku dokonywania płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Rezerwującego wszystkich wymaganych danych w formularzu:
  1. imię i nazwisko właściciela karty;
  2. rodzaj karty kredytowej;
  3. numer karty kredytowej;
  4. data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok);
  5. kod CVV2/CVC2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).
 2. Autoryzacja i rozliczenie transakcji płatnych kartą kredytową odbywa się przy użyciu terminala na stronie viamedica.ptqv.net poprzez bezpośrednie połączenie za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu z serwerem firmy autoryzującej. Transakcja z podaniem danych karty kredytowej jest transakcją w pełni bezpieczną. Dane z karty po jej wykorzystaniu są na trwałe zaszyfrowane. UWAGA! Podanie błędnych danych karty kredytowej (np. błędny numer lub datę ważności) spowoduje odrzucenie transakcji.
  Używanie cudzej karty kredytowej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze pozbawienia wolności (art.278 par 1 Kodeksu Karnego). Wszelkie próby dokonania tego typu przestępstwa są natychmiast zgłaszane przez Operatora organom ścigania.
 3. Wymagana kwota, wyliczona w formularzu, zablokowana na karcie kredytowej, zostanie ściągnięta z karty w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji na formularzu, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed dniem, w którym Rezerwujący zamierza rozpocząć korzystanie z zarezerwowanej usługi.
 4. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej na poczet rezerwacji we wskazanym powyżej terminie, rezerwacja ta jest nieskuteczna co jest równoznaczne z zerwaniem umowy przez Rezerwującego.

Przelew bankowy lub przekaz pocztowy

W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, Rezerwujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty oraz przesłania dowodu dokonania przelewu mailem lub faksem na numer: (022) 322 85 44 lub (022) 322 85 43, najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia usługi wpłata musi być zaksięgowana na koncie Operatora. W przypadku braku płatności rezerwacja jest nieskuteczna co jest równoznaczne z zerwaniem umowy przez Rezerwującego.

Należność należy przelać na konto:

Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o.,

ul. Ptasia 2, 00-138 Warszawa,

mBank, SWIFT: BREXPLPWWA1, BIC :11401010, iBAN : PL
bill number for PLN 07 1140 1010 0000 5467 0500 1001
bill number for EUR 77 1140 1010 0000 5467 0500 1002
bill number for USD 50 1140 1010 0000 5467 0500 1003
bill number for GBP 23 1140 1010 0000 5467 0500 1004

IV. POTWIERDZENIE

 1. System serwisu viamedica.ptqv.net zawiera usługi potwierdzane w trybie automatycznym, w oparciu o zarezerwowaną dla Rezerwującego usługę oraz usługi wymagające indywidualnego potwierdzenia przez Operatora.
 2. W przypadku usługi wymagającej potwierdzenia Operatora, odpowiedź jest przesyłana w ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego w formularzu.
 3. Odpowiedź zawiera dane potwierdzające dokonanie rezerwacji lub informację o braku miejsc we wskazanym terminie. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwację uważa się za zakończoną.

V. FAKTURA VAT

 1. Operator ma obowiązek wystawienia faktury VAT bezzwłocznie po uzyskaniu wpłaty z zastrzeżeniem pkt 2. lub do 7 dni od daty zakończenia usługi.
 2. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Operator ma obowiązek wystawienia faktury VAT wyłącznie "na żądanie".
 3. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (art. 119) Operator jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT marża.
 4. Jeżeli Klient nie wypełnił danych niezbędnych do wystawienia faktury, Operator uzna, iż rezerwacji dokonała osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która nie zażądała wystawienia faktury VAT.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu Rezerwacji z przyczyn niezależnych od Operatora (np. ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Operatora).
 2. Operator ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu viamedica.ptqv.net na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 3. W przypadku, gdy realizacja zarezerwowanej usługi jest niemożliwa Operator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Rezerwującego.
 4. Operator zobowiązuje się do realizacji usługi o standardzie nie niższym oraz w terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z przyczyn niezależnych od Operatora.
 5. W ww. sytuacji Rezerwujący powinien niezwłocznie powiadomić Operatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę lub czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat. Zwrot zostanie dokonany w takiej formie w jakiej została dokonana wpłata, czyli odpowiednio przelewem, przekazem lub poprzez uznanie karty kredytowej.
 6. Klient może wyrazić zgodę na realizację usługi o niższym standardzie, wówczas otrzyma natychmiastowy zwrot różnicy w cenie.
 7. Rezerwujący może bez zgody Operatora przenieść na inną osobę udział w usłudze, jeżeli jednocześnie ta osoba przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i obowiązków jest skuteczne wobec Operatora, jeżeli Rezerwujący powiadomi go o tym przed terminem anulacji zgodnym z regulaminem lub warunkami oferty.
 8. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
 9. Operator ogranicza swą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do dwukrotnej ceny imprezy względem każdego klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, które spowodowane jest przez:
  1. działalnie lub zaniechanie Klienta;
  2. działanie lub zaniechanie osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć;
  3. siłę wyższą.
 11. Wyłączenie z odpowiedzialności opisane w pkt 9 nie zwalnia Operatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy pomocy poszkodowanemu klientowi.
 12. Operator niniejszym potwierdza, że zawarł umowę ubezpieczenia Organizatora Turystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. WARUNKI ZMIAN I ANULACJI

 1. Klient przed rozpoczęciem imprezy ma prawo do rezygnacji z niej, po uprzednim powiadomieniu Operatora drogą mailową.
 2. Jeżeli Klient zrezygnuje z imprezy z powodów niezależnych od Operatora, Operator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, w wysokości nie wyższej niż obliczonej na zasadach wymienionych w punkcie 5, poniesionych w związku z wykonanymi przez Operatora czynnościami dotyczącymi założenia rezerwacji. Przy obliczeniu należnych do zapłaty kwot Operator uwzględnił koszty zaoszczędzone a także możliwość innego wykorzystania świadczeń. Kwoty te w szczególności zawierają opłaty za kosztowe anulacje, które Operator ponosi w związku z realizacją niniejszej umowy. Rezerwujący może zwrócić się do Operatora o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych przez niego kosztów.
 3. Rezerwujący ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z umowy.
 4. Informacje o standardowych warunkach dotyczących terminów anulacji oraz szczególne warunki anulacji ofert specjalnych podane są bezpośrednio przy ofercie. Rezerwacja potwierdzona jest rezerwacja gwarantowaną.
 5. Gwarantowana rezerwacja utrzymywana jest przez hotel przez pierwszą dobę potwierdzonej rezerwacji. W przypadku nieterminowego anulowania rezerwacji lub niepojawienia się klienta w wybranym obiekcie, klient zostanie obciążony:
  1. w przypadku oferty standardowej - kosztem pierwszej niewykorzystanej doby,
  2. w przypadku oferty specjalnej - zgodnie z warunkami szczególnymi anulacji podanymi bezpośrednio przy ofercie specjalnej.
 6. Anulacja/zmiana powinna zostać dostarczona do Operatora w formie wypełnionego formularza anulacji/zmiany znajdującego się na stronie internetowej Operatora.
 7. Anulacja powinna zawierać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko rezerwującego, miasto, nazwę obiektu, termin pobytu.
 8. Zmiany rezerwacji będą dokonywane wyłącznie w zależności od dostępności miejsc w wybranym obiekcie.
 9. W przypadku skrócenia rezerwacji podczas pobytu w Obiekcie, stosowane będą analogiczne warunki i terminy jak w przypadku anulacji.
 10. Każda anulacja/zmiana zostanie potwierdzona na podany w formularzu adres e-mail. Ewentualny zwrot kosztów jest zależny od warunków anulacji danej oferty i zostanie dokonany na kartę lub konto bankowe (zgodnie z rodzajem dokonanej płatności za rezerwację).

VIII. REKLAMACJE

 1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej (pobytu w hotelu, innej usługi) Klient stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora oraz wykonawcę usługi.
 2. Wszelkie roszczenia z tytułu niezgodnego z umową wykonania świadczeń należy zgłosić na piśmie (za potwierdzeniem odbioru) w terminie 30 dni od chwili umownie przewidzianego zakończenia imprezy, Operatorowi na adres Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o., ul. Ptasia 2, 00-138 Warszawa. Po upływie Klient może zgłosić roszczenia, jeżeli bez własnej winy nie mógł tego terminu dotrzymać. W takim wypadku powinien zgłosić roszczenia niezwłocznie, gdy będzie mógł. Operator potwierdza Użytkownikowi fakt wpływu reklamacji.
 3. Reklamacje Klientów będą rozpatrywane przez Operatora w terminach przewidzianych przez obowiązujące prawo.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Operator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Rezerwujących i Klientów i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o nich osobom trzecim.
 2. Dokonując rezerwacji na stronach internetowych viamedica.ptqv.net Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych serwisu viamedica.ptqv.net oraz Operatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji oraz prawo do ich usunięcia.
 4. Po zakończonej usłudze Operator umożliwia Rezerwującemu umieszczenie opinii i/lub zdjęcia zarezerwowanego obiektu na stronie viamedica.ptqv.net. Dodanie opinii i/lub zdjęcia oznacza wyrażenie zgody Rezerwującego na publikacje opinii i/lub zdjęć na stronie www.odkrypolske.pl.
 5. PTQV zastrzega sobie prawo do moderowania zamieszczonych przez Rezerwującego opinii i/lub zdjęć.

X. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE

Zaznaczenie opcji "Zgadzam się" oznacza, iż Rezerwujący rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Jeśli Rezerwujący nie zaakceptuje warunków Regulaminu, spowoduje to powrót do strony głównej serwisu viamedica.ptqv.net.

XI. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsze Warunki Rezerwacji zostały opracowane w oparciu o kodeks cywilny, ustawę o usługach turystycznych, ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawę o ochronie danych osobowych ustawę o podatku od towarów i usług.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw powołanych w rozdziale XI.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 26 lutego 2010 r. do odwołania i znosi wszystkie wcześniej obowiązujące.